Welcome to 3HmongRadio.com Tuesday, September 19 2017 @ 09:00 PM CDT


Lus khaws xav

 • Contributed by:
 • Views: 465

Poob ib teg nyiaj lawm, ces tsuas yog poob ib yam ntawm yus mus xwb.

Tiam sis yog poob koob poob npe, ces nws poob ntau yam kawg.

Dhau ntawv yog koj kev cia siab poob tag mas, koj yuav poob tag txhua yam ntawm koj tus kheej.

Siv dej los ua hluas taws xob siv

 • Contributed by:
 • Views: 997

Nyob lub teb chaws tsis muaj hluas taws xob. yuav tau kawm cov tswv yim no los tsim hluav taws xob tau siv. yog ib yam siv nyiaj tsis ntau. saib cov video no seb koj puas muaj tswv yim lwm yam zoo dua nov.

President Bill Clinton hais lus txog Hmoob

 • Contributed by:
 • Views: 1,065

Yog ib lub zoo sam xeeb uas peb tus qub thawj pwm tsav tau hais me ntsis lus txog peb cov Hmoob tuaj nyob rau tebchaws Meskas no. Peb yeej yuav tau hloov txhua yam kom yoog tau rau lub ntuj tshiab, teb tshiab uas peb tuaj nyob no lawm yav tom ntej.

leej Niam

 • Contributed by:
 • Views: 793

leej niam yeej tseg qhov qhab tshaj plaws rau yus noj thaum yus tseem me, tiam sis thaum yus loj,
yus mus nrhiav qhov qab noj kom tau tsis yuav ib qho mus rau yus niam thaum laus.

thaum me yus niam yuav cev khaub ncaws zoo tshaj plaws rau yus, yus niam xum hnav cev qub qub tas li.
thaum loj yus mus xaiv cev khaub ncaws zoo tshaj plaws rau yus hnav, tiam sis tsis yuav ib ce tshiab mus ua khoom plig rau yus niam.

thaum me yus niam coj yus mus txhua qhov chaw yus xav mus, thaum loj yus nrhiav qhov chaws zoo tshaj plaws mus ncig ua si, yus ho tsis coj yus niam mus.

nws txawv heev, neeg feem coob thaum muaj kev lom zem,zoo siab nyiam xav txog lwm tus,
tiam sis thaum peb txom nyem thiab yuav tuag mas yeej xub nco txog yus niam ua ntej.

txhob cia yus niam ua tus thib ib uas peb muab nov qab mus thiab ua tus kawg peb ho rov nco txog

3 Yam yuav tau paub

 • Contributed by:
 • Views: 1,173
3 yam ntawm leej tib neeg uas tag lawm tsis muaj rov qab los.
-Sij Hawm.
-Txoj Sia.
-Lub Caij nyoog thaum tseem hluas.

3 yam ua rau lwm tus tsis pom yus qhov zoo.
-siab luv.
-khav theeb.
-Ntau ncauj.

3 yam txhob tso pov tseg.
-siab dawb.
-txawj xav.
-muaj kev cia siab.

Saib koj tus Phone number seb puas txhawb tau koj

 • Contributed by:
 • Views: 1,180
Koj tus Phone# nws tseem ceeb heev rau koj txoj koob txoj
Hmoo. Vim koj nqa nrog nraim koj txhua hnub txhua hmo, nws
thiaj yog ib qho pab txhawb koj txoj hmoo.

Koj tuaj yeem yuav suav koj tus Phone# tau raws li nram no:
piv txwv: 612-345-6789
muab ntxiv li no: 6+1+2+3+4+5+6+7+8+9= (51) lo yog ho muab 5+1= (6), mam li mus saib seb 51 nws hais li cas. 6 mws hais li cas?

Cov zauv 1-9 muaj lub ntsiab lus li nram qab no:

1 = Yog tus ib tsis nyob ua qab ntawm tus twg. Yog tus coj, muaj peev xwm, ntseeg tus kheej, muaj laj lim tswv yim zoo.
2 = Nyob ua txij nkawm tsis muaj hnub sib ncaim. Zoo puav tam li tus nqi lauj, nqi nyiaj nqi kub. Muaj txoj kev xav txawv lwm tus. Yog ib tug kws sau ntawv nyob ywj siab, zoo puav tiam tus nqi lauj npaj cia nqi nyiaj nqi kub.
3 = Yog 3 tug tim tswv tuav pov hwm hauv vaj hauv tsev. Los yog muaj peb yam kev ncaj xws li: Tswv ntuj, Kev ncaj ncees, thiab cov tuav kev ntseeg (hauj sam).
4 = Yog tus zauv rau thawj tug Fuab Tais Suav tiam (Emperor Qin Shi Huang, 221 BC). Phooj ywg nyiam thiab hlub tshua ruaj siab rau. Lwm tus xav cog phooj ywg nrog.
5 = Ua lag luam zoo. Nyob nruab nrab, coj ncaj, yog tus sawv cev rau kev ncaj ncees. Saib lub ntiaj teb rau qhov zoo.
6 = Yog "Yin Yang" 69 poj niam thiab txiv neej. Kev hlub mus tau zoo, puv npo. Ntxim hlub ntxim nyiam, nyiam zoo nkauj zoo nraug.
7 = Yog tus zauv rau 1 lim piam muaj 7 hnub. Yog tus zauv zoo rau kev tis suab tis npe.
8 = Sawv cev rau 8 tus tim tswv tswj nruab ntug. zoo li lo lus meskas no: Infinity. Nplua nuj tsis muaj hnub kawg. Ua lag luam nplua nuj heev.
9 = Vam meej nce qib. Nyiaj puab cev, txuag tau nyiaj zoo. Nyob laus, tsis muaj mob muaj nkeeg.
0 = Ywj Siab ywj ntsws, tsis nyiam leej twg quab yuam. Pheej txoj hmoo, poob lawm los rov sim dua tshiab tsis muaj hnub txom nyem.

(to be continue)

Tshuaj Kub Hnyiab (Aloe Vera)

 • Contributed by:
 • Views: 550

tsob tsuaj kub hnyiab (Aleo Vera) no zoo ntau yam heev. kho hluav taws kub, dej kub hlab. mob plab kiav txhab (heartburn), tev tus plawv los noj rau ib hnub noj 2 zaug, yuav pab tau thiab. muab tev cov plawv sab hauv coj los zom kom mos mos, muab pleev plaub hau, yuav pab tau koj cov plaub hau muaj zog, tsis hle, thiab khov heev. muab hais los tias zoo ntau yam kawg li. nej mus search hauv google yuav paub ntau heev.

1st Hmoob18Xeem National Conference 2013

 • Contributed by:
 • Views: 532


Hmoob18Xeem National Conference yuav muaj rau lub 10 hli ntuj, tim 18, 19, thiab 20 xyoo 2013 nyob rau xeev Minnesota. Thov caw tsoom thawj coj, tsoom niam tsoom txiv, tsoom tub txawj tub ntse, ntxhais txawj ntxhais ntse tuaj mus koom tau. Kev tham zaum no yuav tham txhim kho Hmoob kom tau mus rau ib txoj hau kev zoo.