Welcome to 3HmongRadio.com Friday, August 18 2017 @ 03:42 AM CDT

Thawj coj txhais tau li cas?

  • Contributed by:
  • Views: 1,176

 Nyob nyab xeeb txog rau tub Vam yaj. kuv yog txiv ntxawm Nom tub lis nyob NC.  Zoo siab uas hnub no kuv nkag tau los sau ntawv hauv koj lub vas sab no, yog li kuv yuav sau ib qhov hais txog, kev ua thawj coj rau hauv no.  Thawj coj txhais tau li cas?. thawj coj nws txhais tau tias : tswj ib pab neeg.  Ua ntej koj yuav tswj tau ib pab neeg mus rau qhov zoo.

1. koj yuav tsum tau paub txog tswj koj tus kheej. kev yuav tswj koj tus kheej yuav tswj li cas? txhob ua tub sab tub nyiag, txhob deev luag poj luag txiv, txhob tua neeg, txhob haus yeeb haus tshuaj, txhob hauv cawv ntau dhaus, thiab ntau ntau yam ua tsis zoo.
2. yus yuav tsum paub txog kev yuav tswj luag lwm tus li cas?
3. muab qhov zoo, qhov yog, qhov ncaj ncees los tswj thiaj tau.
Muaj 5 lub luag num uas yuav dhaus mus ua ib tug thawj coj:
1. position: yog lub luag num ua tus coj.
2. Permission: tso cai los ua thawj coj.
3. Production: yam uas koj tau ua rau lawm pom;
4.People Development: yam uas koj tau pab lawv los lawm.
5. Personhood: koj ua zoo ces cov neeg nyiam koj lub tswv yim.


Sob kawm ua thawj coj no nws tseem tshuav ntau heev yog koj nyiam thiab no kuv mas sau tuaj ntxiv.  Nyob nyab xeeb. sau npe: txiv nom tub lis nom yia.

10 nqi ntawm ib tug thawj coj

  • Contributed by:
  • Views: 2,776
Ib tug thawj coj qhov tsis tsim nyog ua kiag yog:

1. txhob saib tsis taus yus cov npom.
2. txhob pom yus tus kheej zoo dua lwm tus.
3. txhob dag siv neeg yam tsis ncaj ncees.
4. txhob saib dej ua ntu neeg ua plhu.
5. txhob xaiv kwv xaiv tij xaiv neej xaiv tsav hlub.
6. txhob ua ntau siab.
7. txhob siab muag.
8. txhob ua tag mam xav.
9. txhob ua dej num yam tsis muaj laj txheej.
10. tsis paub daws teeb meem zoo.

Yam uas ib tug thawj coj tsim nyog ua:

1. saib cov npom tseem ceeb.
2. siab zoo.
3. hlub lwm tus yam siab dawb paug thiab ncaj ncees.
4. coj ncaj.
5. hlub cov deb cov ze sib npaug zos.
6. ntseeg yus tus kheej.
7. hias tau ua tau.
8. xav tag mam ua.
9. ua dej num muaj laj lw.
10. paub daws teeb meem.

Hnub Kawg Ntawm Lub Ntiaj Teb

  • Contributed by:
  • Views: 3,468

Ob qho Yeebyajkiab no yog hais ua lus Thaib, lawv piav txog tus saub Fabkis cov lus sau cia 500 xyoo dhau los txog rau niaj hnub niam no.  Yog koj paub lus Thaib koj nias ntawm 2 daim duab no koj yuav mus saib tau.  Yog muaj lus nug, xav tau kev pab dab tsi sau ntawv rau hauv no.  Ua tsaug.

Zos Muag nyob USA

  • Contributed by:
  • Views: 1,452

Utah Ghost Towns Documentary pt. 4

Qhov video no yog ua txog keeb kwm ntawm lub Ghost Town yog Utah.

25004364.jpg

Cov video nyog hauv qab no yog lub zo nyob rua North Carolina District12 uas lawv yuav muag.

Henry River Mill Village - North Carolina

nctown.JPG

Hunry River Mill Village - North Carolina District12
May 10, 2012 - Pray, Montana is five acres of land with a population of ten people, a general store, and its own post office. And its for sale. Ben Tracy reports.

Entir Montana Town For Sale $1.4 Million Lub zos nyob Montana no los lawv muag thiab.

montana.JPG