Welcome to 3HmongRadio.com Friday, August 18 2017 @ 03:42 AM CDT

Microsoft Cia Muaj Txhais Lus Hmoob

 • Contributed by:
 • Views: 1,429

Nyob rau hauv Microsoft lawv lub Wasab los kuj muaj txhais ua lus Hmoob tib si lawm thiab. Nws yog ib qho zoo uas peb cov me tub me nyuam thiab lwm haiv neeg lawv xav paub peb lus los lawv muaj peev xwm mus muab lwm hom lus coj los txhais ua lus Hmoob tau lawm. Yog ib yam zoo rau tiam 21 no.

Xav paub ntau dua nov mus siab tau rau ntawm: Hmong Translator

Google Translate adds Bosnian, Cebuano, Hmong, Javanese and Marathi

 • Contributed by:
 • Views: 1,391

If you took a quick snapshot of content available on the web, you might think that everyone around the world spoke English, Chinese, French or Spanish. But in fact, millions of people around the world speak an incredible array of languages that currently have a small presence across the web.

Google Translate helps bridge the divide between the content available online and people’s ability to access that information. Starting today, you can translate another five languages using Google, which combined are spoken by more than 183 million people around the globe:

 • Bosnian is an official language in Bosnia and Herzegovina that’s also spoken in regions of neighboring countries and by diaspora communities around the world.
 • Cebuano is one of the languages spoken in the Philippines, predominantly in the middle (Visayas) and southern (Mindanao) regions of the nation.
 • You can hear the Hmong language spoken in many countries across the world, including China, Vietnam, Laos, Thailand and throughout the United States.
 • Javanese is the second most-spoken language in Indonesia (behind Indonesian), with 83 million native speakers.
 • Marathi is spoken in India and has 73 million native speakers. Google Translate already supports several other Indian languages: Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Tamil, Telugu and Urdu.


With the exception of Bosnian, these new languages are “alpha,” meaning while the quality isn’t perfect, we will continue to test and improve them over time.

Source: Google Translate

Yuav Ntawv Tuav PovHwm

 • Contributed by:
 • Views: 977

Lub caij tam sim no Hmoob nyiam tig los sib tw yuav Ntawv Tuav Povhwm.  Qee yim neeg los sis qee leej yuav tag txiv tag tub, tag pog tag yawm nrog rau me tub me nyuam huv tib si.   Qee leej neeg los sis qee yim neej tsis nco saib txog nws txoj hauj lwm, nws kev tau nyiaj los, tom qab them tau tsis ntev  hauj lwm poob, nyiaj tu.  Thaum zoo li no cov nyiaj muab los them  rau Tuam Txhab ntawv tuav povhwm cia li tso pov tseg mus, cua li muab nyiaj coj mus pov rau hauv thoob kemtsuab lawm xwb. 

Tej yam zoo li no peb tsoom Hmoob sawv daws yuav  tau ua tib zoo xav  mam ua thiaj li tsis nkim tej nyiaj pov  tseg.  

Hmong World Radio thov faj cov lus no rau peb kwv tij Hmoob.  Ua tsaug.

Hmoob Tus Ntawv

 • Contributed by:
 • Views: 1,546

Luag lawm haiv neeg, luag muaj ntawv puag thaum tim 1 los txog rau tiam21 no lawm.  Hnub no Hmoob tus ntawv tseem hais tsis tau haum tias yuav tus twg?  Tseem niaj hnub kho thiab tsim. 

Thaum Fabkis thiab Askiv tuaj tu av rau neeg ntiaj teb, luag nus tias Hmoob puas muaj Ntawv, Kab lig kev cai, Kev ntseeg, Keeb kwm thiab Kev coj pov tswj.   Hmoob tsis muaj coj los rau luag, yog li Hnub no Hmoob thiaj tsis tau txias kev tu ib qho av los ua Hmoob teb chaws.  Txaus tu siab hauj sim.