Welcome to 3HmongRadio.com Sunday, October 22 2017 @ 09:47 PM CDT

3 Txoj Hmoo pab koj tus kheej

  • Contributed by:
  • Views: 1,528
Peb leej tib neeg yuav muaj txoj hmoo zoo, yuav tsum muaj peb yam loj loj los sib koom ua ke thiaj muaj txoj hmoo zoo xws li yog: Tus ntsuj neeg, Lub ntuj thiab Daim av.

Tus ntsuj neeg: ib leej tib neeg yuav muaj txoj hmoo zoo yuav tsum: rau siab, txawj txuj ci, kawm txawj kawm ntse thiab nquag.
Ntawm Lub Ntuj: yog txoj hmoo thaum yus tshwm sim yug los ua neeg. Yug tau lub ciaj nyoog zoo, sij hawm zoo, yog ib txoj hmoo los pab koj.
Ntawm Daim Av: yog txoj hmoo ntawm qhov yus nyob rau qhov chaw ntawv xws li yog: vaj tse, chaw ua hauj, chaw nyob chaw pw, chaw khwv noj khwv haus.

Siv Av los ua Vaj ua Tsev nyob

  • Contributed by:
  • Views: 14,640

Kev siv Av los ua vaj ua tsev kuj tsis yog tias ib haiv neeg thiaj txawj siv xwb.  Txhua haiv neeg puav leej txawj siv tag nrho.  Nias cov duab saum noj no mus saib thiab tshawb tau.   Kev siv Av los ua tsev nws nyob ntev heev, tuaj yeem nyob txog txhiab xyoo.  

Hauv qab no yog txheej txheem kev ua Tsev Av:

1. Ntsuas seb yuav ua lub tsev zoo li cas, hom tsev twg.
2. Xaiv qhov chaw ua tsev. (txhob ua tsev Av rau hauv kwj ha, hav zawj uas ntxim muaj dej nyab taw ntsa tau. Yog xav ua tsev rau hauv hav zawj, yuav tau txhub av ntxiv kom siab, pheej Av kom sib txig zos thiaj tsis pob)
3. Xaiv cov Av los ua tsev. (muab ib khob dej, tso dej txog ib nrab khob. muab ib me nyuam hau diav ntsev do rau hauv. Mam mub cov Av li 1/4 ntawm ib khob coj los do nrog khob dej. Cia li 15 -30(minutes) ntiag tiv. Saib kom cov XuabZeb tog rau hauv qab khob ntawv txhob ntau dua cov Av. Yog xuabzeb ntau lawm, kom ntxiv Av nplaum rau, yog Av ntau lawm, kom ntxiv xuabzeb rau.
4. Kev muab Av los puab ua ib tawm.  Muab ntoo los ntsia ua ntau ntau kem, ib kem Dav li 8 ntiv, Ntev li 16 ntiv, Tuab li 3 nti. npaj hlau, thoob dej, pob tawb, ntoo kuam, - Txheej txheem muaj xws li no:
-Khawb Av kom phom. Muab dej los tov, tsuj kom ua Av nkos. Tom qab ntawv mam muab hmoov xua coj los tov nrog, rov tsuj kom Xua, Av thiab Dej nyob ua ke. Yog koj tsuj pom hneev taw me ntsis ces zoo, yog tsuj es cov av rov los nqawm tag, txhais tias Av nkos dhau lawm, rov muab xua los tso ntxiv. Tom qab ntawv muab dej ntub cov kem Ntoo tso, mam muab cov Av daus rau hauv Thoob coj los tso rau hauv cov Kem Ntoo.