Welcome to 3HmongRadio.com Friday, August 18 2017 @ 03:42 AM CDT

Saib quav tsev nyob, pab koj

  • Contributed by:
  • Views: 3,066

 (Hauv qab no yog kev saib Hmov txog sab qua vaj qua tsev nyob, nws yog nyob ntawm yus txoj kev ntseeg xwb)

Cov yug Liab, Nas, Zaj xyoo (sab qab teb tsis zoo)

Yog tias xyoo twg yog Liab, Nas, thiab Zaj xyoo. lub tsev tig rau sab qaum teb, qaum tsev tig rau sab qab teb, nws yuav tsis zoo. thiab li tsis tsim nyog tsiv tsev, ua tsev tshiab, kho tsev, rhuav tsev, txuas tsev, ntsia ntsia hlau, tho phab ntsa, khawv av, cog los yog txiav ntoo. tsis hais sab hauv sab nrauv ib puag ncig ntawm lub tsev. los yog los nyob tshiab rau lub tsev tig li no.

Yog zais ib tug qauv (ib tug laus) lub nruab qaum tig rau sab qab teb. Yuav muaj teeb meem ntau yam ntau tsav xws li: tswv tsev tso ntiaj teb tseg, raug teeb meem, lov npab lov ceg, mob kho tsis zoo, mob thawm niaj thawm xyoo, poob nyiaj poob txiaj. Yog lub tsev ho tig rau lawm sab lawm, tsis txhob mus ua dab tsi rau sab qab teb li.

Cov yug Npuas, Luav, Yaj xyoo (sab hnub poob tsis zoo)

Xyoo twg yog Npua, Luav, Yaj xyoo. Lub tsev nyob tig rau hnub tuaj, qab tsev tig rau hnub poob tsis zoo. Yog lub tsev tig li no, tsis txhob tsiv tsev, ua tsev tshiab, kho tsev, rhuav tsev, txhuas tsev, ntsia ntsia hlau, tho phab ntsa, khawb av, tsis hais sab twg hauv tsev los yog sab nrauv ntawm lub tsev nyob. nrog rau cog ntoo, txiav ntoo, txav rooj ua hauj lwm, txav txaj pw, los yog los nyob lub tsev tshiab no.

Yog cov ib tug laus coj mus zais raws li sab piav no yuav muaj teeb meem ntau yam xws li: tswv tsev los yog cov nyob hauv lub tsev yuav nruam sim, tsim teeb meem, lov pab lov ceg, mob kho tsis zoo, mob ua niaj ua xyoo, tub sab tub nyiag, hluas taws kub, poob nyiaj, raug dag, ua rau txom nyem. Yog lub tsev tig rau lwm sab lawm txhob ua dab tsi rau sab hnub poob dab tsi li.

Cov yug Tsov, Nees, Aub xyoo (sab qaum teb tsis zoo)

Xyoo twg yog Tsov, Nees, thiab Aub xyoo. Lub tsev tig rau qab teb, qaum tsev tig rau qaum teb nws yuav tsis zoo. Yog lub tsev tig li no, tsis txhob tsiv tsev, ua tsev tshiab, kho tsev, rhuav tsev, txhuas tsev, ntsia ntsia hlau, tho phab ntsa, khawb av, tsis hais sab twg hauv tsev los yog sab nrauv ntawm lub tsev nyob. nrog rau cog ntoo, txiav ntoo, txav rooj ua hauj lwm, txav txaj pw, los yog los nyob lub tsev tshiab no.

Yog cov ib tug laus coj mus zais raws li sab piav no yuav muaj teeb meem ntau yam xws li: tswv tsev los yog cov nyob hauv lub tsev yuav nruam sim, tsim teeb meem, lov pab lov ceg, mob kho tsis zoo, mob ua niaj ua xyoo, tub sab tub nyiag, hluas taws kub, poob nyiaj, raug dag, ua rau txom nyem. Yog lub tsev ho tig rau lwm sab lawm, txhob mus ua ub no rau sab qaum teb ntawm lub tsev.

Cov yug Nab, Qaib, Nyuj xyoo (sab hnub tuaj tsis zoo)

Lub xyoo twg yog Nab, Qaib thaib Nyuj xyoo, lub tsev tig rau sab hnub poob qaum tsev tig rau hnub tuaj, yuav tsis zoo. Yog lub tsev twg tig rau ob sab li hais no, txwv tsis pub tsiv tsev, ua tsev tshiab, kho tsev, rhuav tsev, txhuas tsev, ntsia ntsia hlau, tho phab ntsa, khawb av, tsis hais sab twg ntawm lub tsev tsis hais sab nrauv sab hauv. nrog rau cog ntoo, txiav ntoo, tshem rooj ua hauj lwm, txaj pw, tsiv los nyob tshiab hauv lub tsev.

Yog cov ib tug laus coj mus zais raws li sab piav no yuav muaj teeb meem ntau yam xws li: tswv tsev los yog cov nyob hauv lub tsev yuav nruam sim, tsim teeb meem, lov pab lov ceg, mob kho tsis zoo, mob ua niaj ua xyoo, tub sab tub nyiag, hluas taws kub, poob nyiaj, raug dag, ua rau txom nyem. Yog lub tsev ho tig rau lwm sab lawm, txwv tsis txhob mus ua dab tsi rau sab hnub tuaj ntawm lub tsev.

Tig Hauv ncoo, Txaj pw pab tau koj

  • Contributed by:
  • Views: 2,827

Kev tig hauv ncoo, los yog tig koj lub txaj pw kom rau chaw.  Nws tseem ceeb heev xws li yuav pab txhawb koj txoj koob txoj hmoo tsis hais yuav yog fab twg.  Hauv qab no yuav piav me me txog tias yog koj yug tus tsiaj twg xyoo, koj yuav tau tig mus rau sab twg thiaj zoo rau koj.

cov yug Nas xyoo: tig hauv ncoo mus rau sab qaum teb, txwv tsis pub tig mus rau sab qab teb li.
cov yug Nyuj xyoo: tig hauv ncoo mus rau sab hnub tuaj qaum teg, txhob tig mus sab hnub poob qab teb li.
cov yug Tsov xyoo: tig hauv ncoo mus rau sab hnub tuaj, txhob tig mus rau sab hnub poob qaum teb.
cov yug Luav xyoo: tig hauv ncoo mus rau sab hnub tuaj, txhob tig hauv ncoo mus rau sab hnub poob.
cov yug Zaj xyoo: tig hauv ncoo mus rau sab hnub poob qab teb, txhob tig mus rau sab hnub tuaj qaum teb li.
cov yug Nab xyoo: tig hauv ncoo mus rau sab qab teb, txhob tig mus rau sab qaum teb.
cov yug Nees xyoo: tig hauv ncoo mus rau sab qab teb, txhob tig mus rau sab qaum teb.
cov yug Yaj xyoo: tig hauv ncoo mus rau sab hnub poob qab teb, txhob tig mus rau sab hnub tuaj qaum teb.
cov yug Liab xyoo: tig hauv ncoo mus rau sab hnub poob qaum teb, txhob tig hauv ncoo mus rau sab hnub tuaj.
cov yug Qaib xyoo: tig hauv ncoo mus rau sab hnub poob qaum teb, txhob tig hauv ncoo mus rau sab hnub tuaj.
cov yug Aub xyoo: tig hauv ncoo mus rau sab hnub tuaj qaum teb, txhob tig hauv ncoo mus rau sab hnub poob qab teb.
cov yug Npua xyoo: tig hauv ncoo mus rau sab qaum teb, txhob tig mus rau sab qab teb li.

Xaiv cov kob los vuam koj lub tsev

  • Contributed by:
  • Views: 1,052
Yog koj npaj yuav vuam kob rau koj lub tsev, chav nyob chav pw li tej ntawv. koj yuav tau vuam cov kob kom raug li kev saib hmoov. Nws yuav pab koj ruaj siab rau txoj kev nyob kaj siab lug raws li nram qab no:

1. sab qab teb= yog hmoov hluav taws, siv kob ntsuab, kob txiv kab ntxwv, thiab kob dawb.

2. sab qaum teb= yog hmoov dej, siv kob dawb, kob xiav, kob ntsuab, thiab kob txiv kab ntxwv.

3. sab hnub tuaj los yog hnub tuaj qab teb= yog hmoov ntoo, siv kob xiav los yog kob ntsuab, kob dawb los yog yog kob mis nyuj.

4. sab hnub tuaj qaum teb los yog sab hnub poob qab teb= yog hmoov av, siv kob misnyuj, los yog kob txiv kab ntxwv, kob misnyuj.

5. sab hnub poob losyog sab hnub poob qaum teb= yog hmoov kub, siv kob misnyuj, kob vuam nyiaj, kob vuam kub, kob xiav, kob dawb.

Lub Cev uas tsis lwj tau 2,000 txhiab tawm xyoo dhau los

  • Contributed by:
  • Views: 937

Nyob rau Suav teb cov tib neeg tshawb fawb nrhiav tau ib lub cev uas yog ib tug poj niam.  Lub cev no faus tau li ntawm 2000 txhiab tawm xyoo dhau los lawm.  Txhua yam tseem txawv tsis deb li cov cev tag sim neej tshiab tshiab.  Ntshav tseem liab nyob rau hauv cov leeg ntshav.  Tes taw tseem ua zog, tsis tau txhav kiag li.  Koj saib qhov Yeeb Yaj Kiab no koj thiaj pom tias lawv faus lub cev no ntau txheej heev.  Vim li no nws thiaj ua rau tus neeg lub cev nyob txog niaj hnub niam no tsis muaj qhov txawv ntau.