Welcome to 3HmongRadio.com Friday, August 18 2017 @ 03:43 AM CDT

leej Niam

  • Contributed by:
  • Views: 779

leej niam yeej tseg qhov qhab tshaj plaws rau yus noj thaum yus tseem me, tiam sis thaum yus loj,
yus mus nrhiav qhov qab noj kom tau tsis yuav ib qho mus rau yus niam thaum laus.

thaum me yus niam yuav cev khaub ncaws zoo tshaj plaws rau yus, yus niam xum hnav cev qub qub tas li.
thaum loj yus mus xaiv cev khaub ncaws zoo tshaj plaws rau yus hnav, tiam sis tsis yuav ib ce tshiab mus ua khoom plig rau yus niam.

thaum me yus niam coj yus mus txhua qhov chaw yus xav mus, thaum loj yus nrhiav qhov chaws zoo tshaj plaws mus ncig ua si, yus ho tsis coj yus niam mus.

nws txawv heev, neeg feem coob thaum muaj kev lom zem,zoo siab nyiam xav txog lwm tus,
tiam sis thaum peb txom nyem thiab yuav tuag mas yeej xub nco txog yus niam ua ntej.

txhob cia yus niam ua tus thib ib uas peb muab nov qab mus thiab ua tus kawg peb ho rov nco txog

3 Yam yuav tau paub

  • Contributed by:
  • Views: 1,159
3 yam ntawm leej tib neeg uas tag lawm tsis muaj rov qab los.
-Sij Hawm.
-Txoj Sia.
-Lub Caij nyoog thaum tseem hluas.

3 yam ua rau lwm tus tsis pom yus qhov zoo.
-siab luv.
-khav theeb.
-Ntau ncauj.

3 yam txhob tso pov tseg.
-siab dawb.
-txawj xav.
-muaj kev cia siab.

3 Txoj Hmoo pab koj tus kheej

  • Contributed by:
  • Views: 1,509
Peb leej tib neeg yuav muaj txoj hmoo zoo, yuav tsum muaj peb yam loj loj los sib koom ua ke thiaj muaj txoj hmoo zoo xws li yog: Tus ntsuj neeg, Lub ntuj thiab Daim av.

Tus ntsuj neeg: ib leej tib neeg yuav muaj txoj hmoo zoo yuav tsum: rau siab, txawj txuj ci, kawm txawj kawm ntse thiab nquag.
Ntawm Lub Ntuj: yog txoj hmoo thaum yus tshwm sim yug los ua neeg. Yug tau lub ciaj nyoog zoo, sij hawm zoo, yog ib txoj hmoo los pab koj.
Ntawm Daim Av: yog txoj hmoo ntawm qhov yus nyob rau qhov chaw ntawv xws li yog: vaj tse, chaw ua hauj, chaw nyob chaw pw, chaw khwv noj khwv haus.

Siv Av los ua Vaj ua Tsev nyob

  • Contributed by:
  • Views: 14,346

Kev siv Av los ua vaj ua tsev kuj tsis yog tias ib haiv neeg thiaj txawj siv xwb.  Txhua haiv neeg puav leej txawj siv tag nrho.  Nias cov duab saum noj no mus saib thiab tshawb tau.   Kev siv Av los ua tsev nws nyob ntev heev, tuaj yeem nyob txog txhiab xyoo.  

Hauv qab no yog txheej txheem kev ua Tsev Av:

1. Ntsuas seb yuav ua lub tsev zoo li cas, hom tsev twg.
2. Xaiv qhov chaw ua tsev. (txhob ua tsev Av rau hauv kwj ha, hav zawj uas ntxim muaj dej nyab taw ntsa tau. Yog xav ua tsev rau hauv hav zawj, yuav tau txhub av ntxiv kom siab, pheej Av kom sib txig zos thiaj tsis pob)
3. Xaiv cov Av los ua tsev. (muab ib khob dej, tso dej txog ib nrab khob. muab ib me nyuam hau diav ntsev do rau hauv. Mam mub cov Av li 1/4 ntawm ib khob coj los do nrog khob dej. Cia li 15 -30(minutes) ntiag tiv. Saib kom cov XuabZeb tog rau hauv qab khob ntawv txhob ntau dua cov Av. Yog xuabzeb ntau lawm, kom ntxiv Av nplaum rau, yog Av ntau lawm, kom ntxiv xuabzeb rau.
4. Kev muab Av los puab ua ib tawm.  Muab ntoo los ntsia ua ntau ntau kem, ib kem Dav li 8 ntiv, Ntev li 16 ntiv, Tuab li 3 nti. npaj hlau, thoob dej, pob tawb, ntoo kuam, - Txheej txheem muaj xws li no:
-Khawb Av kom phom. Muab dej los tov, tsuj kom ua Av nkos. Tom qab ntawv mam muab hmoov xua coj los tov nrog, rov tsuj kom Xua, Av thiab Dej nyob ua ke. Yog koj tsuj pom hneev taw me ntsis ces zoo, yog tsuj es cov av rov los nqawm tag, txhais tias Av nkos dhau lawm, rov muab xua los tso ntxiv. Tom qab ntawv muab dej ntub cov kem Ntoo tso, mam muab cov Av daus rau hauv Thoob coj los tso rau hauv cov Kem Ntoo.