Welcome to 3HmongRadio.com Sunday, October 22 2017 @ 09:47 PM CDT

President Bill Clinton hais lus txog Hmoob

  • Contributed by:
  • Views: 1,126

Yog ib lub zoo sam xeeb uas peb tus qub thawj pwm tsav tau hais me ntsis lus txog peb cov Hmoob tuaj nyob rau tebchaws Meskas no. Peb yeej yuav tau hloov txhua yam kom yoog tau rau lub ntuj tshiab, teb tshiab uas peb tuaj nyob no lawm yav tom ntej.

Hmong American Day and Hmong Veteran Day?

  • Contributed by:
  • Views: 3,202
Liz Kalia Xiong lawv mus thov Governor Mark Dayton muab tau hnub Hmong American Day rau Hmong MN lawm, uas yog lub 5/14 ua Hmoob hnub. Tiam sis daim ntawv muab ntawv tsuas yog kav ib xyoos xwb. Lawv twb ua kev zoo siab rau hnub no los tau 3 lub xyoos lawm.