Welcome to 3HmongRadio.com Sunday, October 22 2017 @ 09:46 PM CDT

15 People Killed in Northern Vietnam Landslide

  • Contributed by:
  • Views: 2,445

By TRAN VAN MINH Associated Press
HANOI, Vietnam September 8, 2012 (AP)

Tub ceevxwm Nyablaj hais tias 15 leeg neeg tau raug toj pob txhub nyob sab qaum teb nyablaj. Vim yog lawv mus khawb nyiaj khawb Kub hauv ib qho chaw khawbnyiaj khawbkub.

Tub Ceevxwm hais ntxiv tias qhov teeb meem no tshwm sim thaum sawv ntxov hnub Friday hauv lub xeev Yen Bai, vim yog nag los sib txhuas zws tau ntau teev yam loj heev, thiaj ua rau muaj toj pob av txhub cov neeg khawv nyiaj khawb kub ntawm lub chaw khawb kub no uas yog ib lub chaw tus tswv tswj los ntawm cov neeg muaj. Tub ceevxwm tsis kam qhia tus neeg ntawv lub npe, vim yog txoj cai ntawm nws cag fai.

Tub ceevxwm hais ntxiv tias kwv lam li 4 leeg pawv lawm, nws txiv tias cov neeg raug phomsij no yog nyob hauv lub teb chaws thiab feem coob yog cov neeg Hmoob txom nyem

Ntuj los nag muaj toj pob yeej yog ib yam tshwm sim tas li nyob rau lub caij ntuj nag.


Source: ABCNews

tim dab tsi tiag

  • Contributed by:
  • Views: 1,641

Muaj qee leej tias Hmoob tsis sib haum, sib koom tsis tau ua ib nqag, yeeb vim yog Hmoob txoj kev cai ntseeg muab cais ntau pab ntau pawg dhau lawm.   Yog Hmoob muaj tib txoj kev ntseeg xwb yuav sib koom siab tau zoo dua.

Tiag lawm, tsim nyog peb cov ntseeg kev cai tshiab no yuav muaj peev xwm los sib koom ua ib pab ib pawg xwb yeej tau lawm.  Tiam sis muab saib los peb tsis muaj peev xwm sib koom tau.  Muaj ntau pab ntau pawg kev coj tsis sib thooj.  Kev ntseeg ib yam xwb. 

Txhais tau tias peb Hmoob sib koom tsis tau tsis yog tim txoj kev ntseeg.   Koj tus kiag xav li cas rau nqe lus no?   Ua tsaug.