Welcome to 3HmongRadio.com Sunday, October 22 2017 @ 09:46 PM CDT

Yuav Ntawv Tuav PovHwm

  • Contributed by:
  • Views: 990

Lub caij tam sim no Hmoob nyiam tig los sib tw yuav Ntawv Tuav Povhwm.  Qee yim neeg los sis qee leej yuav tag txiv tag tub, tag pog tag yawm nrog rau me tub me nyuam huv tib si.   Qee leej neeg los sis qee yim neej tsis nco saib txog nws txoj hauj lwm, nws kev tau nyiaj los, tom qab them tau tsis ntev  hauj lwm poob, nyiaj tu.  Thaum zoo li no cov nyiaj muab los them  rau Tuam Txhab ntawv tuav povhwm cia li tso pov tseg mus, cua li muab nyiaj coj mus pov rau hauv thoob kemtsuab lawm xwb. 

Tej yam zoo li no peb tsoom Hmoob sawv daws yuav  tau ua tib zoo xav  mam ua thiaj li tsis nkim tej nyiaj pov  tseg.  

Hmong World Radio thov faj cov lus no rau peb kwv tij Hmoob.  Ua tsaug.

Hmoob Tus Ntawv

  • Contributed by:
  • Views: 1,562

Luag lawm haiv neeg, luag muaj ntawv puag thaum tim 1 los txog rau tiam21 no lawm.  Hnub no Hmoob tus ntawv tseem hais tsis tau haum tias yuav tus twg?  Tseem niaj hnub kho thiab tsim. 

Thaum Fabkis thiab Askiv tuaj tu av rau neeg ntiaj teb, luag nus tias Hmoob puas muaj Ntawv, Kab lig kev cai, Kev ntseeg, Keeb kwm thiab Kev coj pov tswj.   Hmoob tsis muaj coj los rau luag, yog li Hnub no Hmoob thiaj tsis tau txias kev tu ib qho av los ua Hmoob teb chaws.  Txaus tu siab hauj sim.