Welcome to 3HmongRadio.com Sunday, October 22 2017 @ 09:48 PM CDT

15 People Killed in Northern Vietnam Landslide

  • Contributed by:
  • Views: 2,445

By TRAN VAN MINH Associated Press
HANOI, Vietnam September 8, 2012 (AP)

Tub ceevxwm Nyablaj hais tias 15 leeg neeg tau raug toj pob txhub nyob sab qaum teb nyablaj. Vim yog lawv mus khawb nyiaj khawb Kub hauv ib qho chaw khawbnyiaj khawbkub.

Tub Ceevxwm hais ntxiv tias qhov teeb meem no tshwm sim thaum sawv ntxov hnub Friday hauv lub xeev Yen Bai, vim yog nag los sib txhuas zws tau ntau teev yam loj heev, thiaj ua rau muaj toj pob av txhub cov neeg khawv nyiaj khawb kub ntawm lub chaw khawb kub no uas yog ib lub chaw tus tswv tswj los ntawm cov neeg muaj. Tub ceevxwm tsis kam qhia tus neeg ntawv lub npe, vim yog txoj cai ntawm nws cag fai.

Tub ceevxwm hais ntxiv tias kwv lam li 4 leeg pawv lawm, nws txiv tias cov neeg raug phomsij no yog nyob hauv lub teb chaws thiab feem coob yog cov neeg Hmoob txom nyem

Ntuj los nag muaj toj pob yeej yog ib yam tshwm sim tas li nyob rau lub caij ntuj nag.


Source: ABCNews

By TRAN VAN MINH Associated Press
HANOI, Vietnam September 8, 2012 (AP)

Police say 15 villagers who were illegally taking tin ore from a mine in northern Vietnam have died in a landslide.

A police officer says the disaster occurred early Friday in Yen Bai province following hours of torrential rain as the villagers were collecting tin ore from a mine operated by a private company. The officer declined to give his name, citing the policy of his department.

The officer says at least four other people were missing, adding that the victims were from the country's mostly poor Hmong ethnic minority group.

Landslides and floods are common in Vietnam, especially during the rainy season.