Welcome to 3HmongRadio.com Wednesday, June 28 2017 @ 09:12 AM CDT

Lus khaws xav

  • Contributed by:
  • Views: 322

Poob ib teg nyiaj lawm, ces tsuas yog poob ib yam ntawm yus mus xwb.

Tiam sis yog poob koob poob npe, ces nws poob ntau yam kawg.

Dhau ntawv yog koj kev cia siab poob tag mas, koj yuav poob tag txhua yam ntawm koj tus kheej.