Welcome to 3HmongRadio.com Sunday, October 22 2017 @ 09:47 PM CDT

President Bill Clinton hais lus txog Hmoob

  • Contributed by:
  • Views: 1,126

Yog ib lub zoo sam xeeb uas peb tus qub thawj pwm tsav tau hais me ntsis lus txog peb cov Hmoob tuaj nyob rau tebchaws Meskas no. Peb yeej yuav tau hloov txhua yam kom yoog tau rau lub ntuj tshiab, teb tshiab uas peb tuaj nyob no lawm yav tom ntej.