Welcome to 3HmongRadio.com Sunday, October 22 2017 @ 09:47 PM CDT

Hmong American Day and Hmong Veteran Day?

  • Contributed by:
  • Views: 3,202
Liz Kalia Xiong lawv mus thov Governor Mark Dayton muab tau hnub Hmong American Day rau Hmong MN lawm, uas yog lub 5/14 ua Hmoob hnub. Tiam sis daim ntawv muab ntawv tsuas yog kav ib xyoos xwb. Lawv twb ua kev zoo siab rau hnub no los tau 3 lub xyoos lawm.

Thaum lub 4/25/2015 koom haum Koom Haiv tau ua tswv cuab caw tag nrho 4 lub koom haum qub tub rog tuaj mus sib tham xaiv ib hnub ua Hmong American Veteran Day nyob rau hauv Minnesota. Kev tuaj sib tham zaum no sawv daws kuj los tsa tes pom zoo muab lub 5/15 ua Hmong American Veteran day. Vim GVP yeej twb muab hnub no coj mus zwm rau tim tsev dawb loj rau ntawm daim phiaj lag zeb cia lawm thiab. Dhau ntawv Yaj Cib nyob Colorado lawv lub koom haum Lao-Hmong American Coalition, Inc kuj twb tau mus thov tsoom fwv Meskas lawv muab lub 7/22 ua Lao-Hmong National Recognition Day lawm thiab. (raws li lawv tau hais mas tus president tseem tsis tau kos npe rau. tseem muab teem cia nyob rau tim tsev dawb)

Yog li no peb Hmoob sawv daws sim xav thiab seb. Yog ua li cas tiag? muab hais los qhov twg los tseem cuav tag nrho. tsis tau muaj ib hnub tseeb tiag tau los tuav ntawm tes li. Ib co mas siv zog kawg ua, ib cov mas tos lawv ua tsis haum siab ces ho mus npaj yus lub tswv yim yuav ua dua ib hnub tshiab kom yus yog tus pib kiag thiaj zoo siab thiab.

Ua li cas sawv daws tsis los zaum koom tswv yim ua ib qho xwb? tej zaum sawv daws zaum tsis tau ua ke. vim sawv daws lub tswv yim tsis zoo ib yam, sawv daws tsis muaj lub siab ntuj ntev ib tug yuav mloog ib tug. tej yam no puas yog lub meej mom?

Ua tsaug.