Welcome to 3HmongRadio.com Sunday, October 22 2017 @ 09:49 PM CDT

Internet Radio

  • Contributed by:
  • Views: 8,913

6_best_internet_radios_for_music_lovers.jpg a_images.jpg f_internet_radio.jpg

Cov XovTooj Cua no nej tuaj yeem mloog tau peb tsis hais koj nyob qhov twg, lub teb chaws twg. Koj tuaj yeem mloog tau peb 24/7 hnub ntawm ib lim tiam twg. Nws txais tau 2 yam xws li: 1. siv WI-FI, 2. txuas koj txoj xov Internet los rau. Ob yam no txawm koj tsis paub kov Computer(tshuab hlwb hlau) los tau, koj yeej tuaj yeem mloog tau li siab xav. Yog xav paub ntau dua nov. Hu los yog sau ntawv rau hauv no peb cov tub Tshuaj TXuj mam li tuaj qhia ib qib zuj zus pub rau nej.

Yog koj xav paub ntau dua nias NTAWM NO!

Mloog peb rau hauv koj lub iPhone, iPad, los yog iPod Touch

Yog koj muaj iPhone, iPad, los yog iPod Touch, koj tuaj yeem mus rub lub Shoutcast App no los rau hauv koj koj lub iPhone es mloog 3HmongRadio tau.  Nco ntsoov thaum koj mus rub no ces koj mus hauv iTune Store mus search hauv, los yog nias ntawm daim duab no.  Thaum koj rub tau los rau hauv koj lub iPhone lawm, koj mus nias nws lub pob duab icon, tawm los koj nias ntawm qhov tias "Station", koj mam search "HmongWorldradio" los yog "Hmong" li no xwb ces pom peb thiab mloog tau peb lawm.

Iphone App