Welcome to 3HmongRadio.com Sunday, October 22 2017 @ 09:49 PM CDT

tim dab tsi tiag

  • Contributed by:
  • Views: 1,641

Muaj qee leej tias Hmoob tsis sib haum, sib koom tsis tau ua ib nqag, yeeb vim yog Hmoob txoj kev cai ntseeg muab cais ntau pab ntau pawg dhau lawm.   Yog Hmoob muaj tib txoj kev ntseeg xwb yuav sib koom siab tau zoo dua.

Tiag lawm, tsim nyog peb cov ntseeg kev cai tshiab no yuav muaj peev xwm los sib koom ua ib pab ib pawg xwb yeej tau lawm.  Tiam sis muab saib los peb tsis muaj peev xwm sib koom tau.  Muaj ntau pab ntau pawg kev coj tsis sib thooj.  Kev ntseeg ib yam xwb. 

Txhais tau tias peb Hmoob sib koom tsis tau tsis yog tim txoj kev ntseeg.   Koj tus kiag xav li cas rau nqe lus no?   Ua tsaug.