Welcome to 3HmongRadio.com Friday, August 18 2017 @ 03:44 AM CDT

Live Broadcast-Unlimited Listeners

Hu Phone mloog: # 206-402-0650
971-269-1012
425-407-7012


Lus khaws xav

  • Contributed by:
  • Views: 429

Poob ib teg nyiaj lawm, ces tsuas yog poob ib yam ntawm yus mus xwb.

Tiam sis yog poob koob poob npe, ces nws poob ntau yam kawg.

Dhau ntawv yog koj kev cia siab poob tag mas, koj yuav poob tag txhua yam ntawm koj tus kheej.

Siv dej los ua hluas taws xob siv

  • Contributed by:
  • Views: 981

Nyob lub teb chaws tsis muaj hluas taws xob. yuav tau kawm cov tswv yim no los tsim hluav taws xob tau siv. yog ib yam siv nyiaj tsis ntau. saib cov video no seb koj puas muaj tswv yim lwm yam zoo dua nov.

President Bill Clinton hais lus txog Hmoob

  • Contributed by:
  • Views: 1,056

Yog ib lub zoo sam xeeb uas peb tus qub thawj pwm tsav tau hais me ntsis lus txog peb cov Hmoob tuaj nyob rau tebchaws Meskas no. Peb yeej yuav tau hloov txhua yam kom yoog tau rau lub ntuj tshiab, teb tshiab uas peb tuaj nyob no lawm yav tom ntej.

Hmong American Day and Hmong Veteran Day?

  • Contributed by:
  • Views: 956
Liz Kalia Xiong lawv mus thov Governor Mark Dayton muab tau hnub Hmong American Day rau Hmong MN lawm, uas yog lub 5/14 ua Hmoob hnub. Tiam sis daim ntawv muab ntawv tsuas yog kav ib xyoos xwb. Lawv twb ua kev zoo siab rau hnub no los tau 3 lub xyoos lawm.